کـد خبـر : 13808
تـاریخ انتـشـار : ۱۰ دی ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۹:۵۶ ق.ظ
نسـخه چاپـی

مؤلفه های عکس سازمانی دانشگاه اسلامی از منظر رهنمود های اسلام

امروزه با توجه به نقش دانشگاه اسلامی در پیشرفت و تعالی جامعه، مدیریت عکس دانشگاه اسلامی نقش بسزایی در پیشبرد جامعه دارد. بنابراین هدف مقالۀ حاضر، شناسایی مؤلفه‌های عکس سازمانی دانشگاه اسلامی از منظر رهنمودهای اسلامی بوده هست.

مؤلفه های عکس سازمانی دانشگاه اسلامی از منظر رهنمود های اسلام

به گزارش خبرگزاری ایونا، امروزه با توجه به نقش دانشگاه اسلامی در پیشرفت و تعالی جامعه، مدیریت عکس دانشگاه اسلامی نقش بسزایی در پیشبرد جامعه دارد. بنابراین هدف مقالۀ حاضر، شناسایی مؤلفه‌های عکس سازمانی دانشگاه اسلامی از منظر رهنمودهای اسلامی بوده هست.

روش: برای انجام این پژوهش از روش پژوهش کیفی و ارزیابی سندهای و مدارک و برای آنالیز داده‌ها از روش آنالیز محتوا و کدگذاری باز استفاده گردید. در این راستا ضمن ارزیابی پیشینۀ دیدگاهی مربوط با مؤلفه‌های تصویرسازمانی از دیدگاه صاحب‌نظران دانش مدیریت، اهتمام شده هست این مورد ها از منظر رهنمودهای اسلامی نیز شناسایی گردد. جامعه و نمونۀ پژوهش دربردارنده آیات و روایات مربوط با مبحث پژوهش هست.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش بیانگر از آن هست که در مکتب اسلام مقوله‌های خدمات آموزشی، ارتباطات، فرآورده ها، شهرت، هویت اسلامی، ارزش های فرهنگی، راهبردها، اظهار اغراض اسلامی، اوصاف مدیریت و محیط فیزیکی بعنوان مؤلفه‌های سازندۀ عکس دانشگاه می باشند.

نتیجه‌گیری: نتیجه های اظهار می‌کند که در مؤلفه‌های شناسایی‌شده در متون اسلام، مفاهیمی چون: جایگاه طریق شغلی و کیفیت تسهیلات اعطایی در مقولۀ خدمات آموزشی به چشم نخورد. از جانب دیگر، در متون بررسی‌شده در دانش مدیریت، معنا تنوع رشته‌ها در مقولۀ خدمات آموزشی، روش های آموزشی مورد استفاده در مقولۀ راهبردها و تولید اندیشۀ فرهنگی در مقولۀ فرآورده ها یافت نشد. اما سایر مؤلفه‌های مشترک در دانش مدیریت و متون اسلامی، از نظر مبنایی با یکدیگر متفاوتند.

انتهای پیام/

نـظـرات