کـد خبـر : 13300
تـاریخ انتـشـار : ۰۶ دی ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۸:۵۲ ق.ظ
نسـخه چاپـی

نقش مهارت‌های سه‌گانه مدیریتی در سازمان از نگاه قرآن کریم

این پژوهش با هدف توسعه الگوی مهارت‌های سه‌گانه(ادراکی، انسانی و فنی) با توجه به آموزه‌های اسلامی، اولویت‌بندی و بکارگیری آن در نقش‌های مدیریتی در صنعت لبنی کاله به شیوه کمی با جهت‌گیری کاربردی و رویکرد قیاسی، به صورت پیمایش تک مقطعی انجام گرفته است.

نقش مهارت‌های سه‌گانه مدیریتی در سازمان از نگاه قرآن کریم

به گزارش خبرگزاری ایونا، این پژوهش با هدف توسعه الگوی مهارت‌های سه‌گانه(ادراکی، انسانی و فنی) با توجه به آموزه‌های اسلامی، اولویت‌بندی و بکارگیری آن در نقش‌های مدیریتی در صنعت لبنی کاله به شیوه کمی با جهت‌گیری کاربردی و رویکرد قیاسی، به صورت پیمایش تک مقطعی انجام گرفته است.

تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش تحلیل عاملی تأییدی، معادلات ساختاری و آزمون رتبه بندی فریدمن با نرم افزارهای Lisrelو Spss انجام گرفت.

 

یافته‌ها نشان داد صنعت لبنی کاله باید مهارت‌ها و شایستگی‌های مدیران را با توجه به الگوی سه‌گانه مدیریتی؛ مهارت انسانی، مهارت ادراکی و مهارت فنی به ترتیب و با رویکرد آموزه‌های اسلامی اجرا کند.

 

تدوین برنامه‌های آموزشی مدون جهت افزایش سطح مهارت ادراکی، انسانی و فنّی مدیران نیز بسیار کارآمد خواهد بود. البته در این آموزش‌ها هرچند که آموزش‌های نظری لازم است، اما وجه عملی آموزش‌ها باید غالب باشد.

انتهای پیام/

نـظـرات