کـد خبـر : 13296
تـاریخ انتـشـار : ۰۶ دی ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۸:۴۸ ق.ظ
نسـخه چاپـی

بررسی نقش رسانه در آموزش مهارت‌های کارآفرینی به جوانان

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رسانه در آموزش مهارت‌های کارآفرینی جوانان به روش توصیفی، از نوع زمینه‌یابی و همبستگی است.

بررسی نقش رسانه در آموزش مهارت‌های کارآفرینی به جوانان

به گزارش خبرگزاری ایونا، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رسانه در آموزش مهارت‌های کارآفرینی جوانان به روش توصیفی، از نوع زمینه‌یابی و همبستگی است.

 

جامعه آماری این پژوهش را همه کارمندان صداوسیمای مرکز لرستان و نیز کارآفرینان نمونه‌ استان لرستان تشکیل می‌دهند که تعداد آن ها در مجموع ۴۸۲ نفر است. از این تعداد ۲۱۰ نفر به عنوان نمونه بر اساس جدول مورگان و از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با تخصیص مناسب انتخاب شدند.

 

ابزار پژوهش نیز پرسشنامه محقق‌ساخته «نقش رسانه در آموزش مهارت‌های کارآفرینی» است. به منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.

 

نتایج پژوهش از نظر افراد پاسخگو مؤید این عقیده است که رسانه (رادیو و تلویزیون) در آموزش مهارت‌های کارآفرینی، نقشی معنادار و مثبت دارد؛ به عبارتی می‌توان نتیجه گرفت که رسانه‌های جمعی که نماد آن ها، رادیو و تلویزیون است، نقش اساسی در آموزش مهارت‌های کارآفرینی و ترویج کارآفرینی به عنوان راهکار اساسی در هدایت جوانان به اشتغال و تولید دارند.

 

انتهای پیام/

نـظـرات