کـد خبـر : 19017
تـاریخ انتـشـار : ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۵:۱۴ ب.ظ
نسـخه چاپـی

دانشگاه علمی و کاربردی

آغاز ثبت نام دوره کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای

ثبت نام دوره کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای نظام آموزشی مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی ۲۸ بهمن ماه، لغایت ۲ اسفند ماه ۱۳۹۶ در سایت سازمان سنجش

آغاز ثبت نام دوره کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای

به گزارش خبرگزاری ایونا، هدف از برگزاری دوره های آموزشی علمی و کاربردی، به فعلیت درآمدن پتانسیل دستگاهها و نهادهای کشوری در تربیت نیروی کاردان ماهر متناسب با رویکردهای شغلی آنها میباشد.

نـظـرات