کـد خبـر : 18615
تـاریخ انتـشـار : ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۰:۳۲ ق.ظ
نسـخه چاپـی

محمد مهدی ذوالفقارزاده، مهدی هاجری، حسین افتخاری

نقش دیپلماسی علم و فناوری در بهبود چالش های شرکت های دانش بنیان

در سال های اخیر، اقتصاد دانش بنیان که در آن دانش، نوآوری و فناوری عامل اصلی رشد اقتصادی و تولید ثروت برای یک کشور محسوب می شود، جایگزین اقتصاد سنتی شده است.

نقش دیپلماسی علم و فناوری در بهبود چالش های شرکت های دانش بنیان

به گزارش خبرگزاری ایونا، در سال های اخیر، اقتصاد دانش بنیان که در آن دانش، نوآوری و فناوری عامل اصلی رشد اقتصادی و تولید ثروت برای یک کشور محسوب می شود، جایگزین اقتصاد سنتی شده است. از طرفی شرکت های دانش بنیان به عنوان قلب تپنده ی اقتصاد دانش بنیان شناخته می شوند که سهم به سزایی در تولید ناخالص داخلی و ایجاد ارزش افزوده برای کشورها دارند تا جایی که می توان بهبود فضای اقتصاد دانش بنیان را تا حد زیادی منوط به بهبود وضعیت این شرکت ها دانست. از این رو، حل چالش های پیش روی شرکت های دانش بنیان در تصمیم گیری ها و خط مشی گذاری-ها اهمیتی دو چندان می یابد. از طرف دیگر، دیپلماسی علم و فناوری شکل نوظهوری از دیپلماسی بین المللی برای مواجهه با چالش های نوظهوری است که علم و فناوری نقش اساسی در آن ایفا می کنند. دیپلماسی علم و فناوری در واقع استفاده از ظرفیت های علم و فناوری برای تحقق اهداف سیاست خارجی و همین طور استفاده از ظرفیت های دیپلماسی برای پیشبرد علم و فناوری است. لذا در تحقیق حاضر ابتدا با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و مرور آثار دیگر صاحبنظران، ضمن معرفی ویژگی های اقتصاد دانش بنیان، چالشهای این قبیل شرکت ها در قالب مفاهیمی چون نظام نوآوری و تحقیق و توسعه ی ضعیف، توسعه ی نامتناسب منابع انسانی و محیط اقتصادی و تجاری نامناسب کشور و هم چنین بررسی تاثیر اعمال تحریم ها بر فعالیت این شرکت ها شناسایی شده است. سپس با تکیه بر ظرفیت های نهفته در مقوله دیپلماسی علم و فناوری، راهکارهایی برای حل این چالش ها ارائه شده است.

انتهای پیام/

نـظـرات