کـد خبـر : 13851
تـاریخ انتـشـار : ۱۰ دی ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۱۲:۰۸ ب.ظ
نسـخه چاپـی

در بازه زمانی ۴ ساله؛

آمار پرونده های جذب اساتید ۱۳ دانشگاه برتر/ دانشگاه تهران در صدر

آمار پرونده های جذب اساتید ۱۳ دانشگاه برتر در بازه زمانی چهار ساله اعلام شد، دانشگاه تهران بیشترین و دانشگاه صنعتی شریف کمترین تعداد جذب اساتید را به خود اختصاص دادند.

آمار پرونده های جذب اساتید ۱۳ دانشگاه برتر/ دانشگاه تهران در صدر

به گزارش خبرگزاری ایونا، نمودار کلی پرونده های جذب اساتید ۱۳ دانشگاه برتر از یک شهریور ۹۲ تا تاریخ ۱۱ آذر ۹۶ بررسی شد. بر این اساس از سال ۹۲ تا ۱۱ آذر ۹۶ در مجموع ۵ هزار و ۶۳۰ پرونده جذب توسط دانشگاه های برتر ارائه شده که ۵ هزار و ۵۹۹ پرونده توسط مرکز جذب اساتید وزارت علوم در اولویت قرار گرفته و تنها ۳۱ پرونده در اولویت قرار نگرفته است.

بر اساس آمار موجود دانشگاه اصفهان در این بازه زمانی، ۴۶۲ پرونده جذب اساتید ارائه داده که ۴۶۲ پرونده در اولویت قرار گرفته و این دانشگاه طی این زمان پرونده ای نداشته که با آن مخالفت شده یا اینکه در اولویت قرار نگرفته باشد.

دانشگاه صنعتی اصفهان، در مجموع ۳۲۰ پرونده ارائه داده است که ۳۱۹ پرونده در اولویت قرار گرفته و تنها با یک پرونده مخالفت شده و در اولویت قرار نگرفته است.

دانشگاه شیراز، در مجموع ۸۹۵ پرونده جذب اساتید در این مدت ارائه داده است که ۸۹۳ پرونده در اولویت قرار گرفته و تنها ۲ پرونده در اولویت قرار نگرفته است.

همچنین دانشگاه تهران در مجموع ۹۳۰ پرونده جذب اساتید را ارائه کرده است که از مجموع آن با ۹۲۰ پرونده جذب موافقت شده و ۱۰ پرونده در اولویت قرار نگرفته است.

دانشگاه شهید بهشتی، نیز در مجموع ۵۲۳ پرونده جذب اساتید را ارائه کرده است که از این تعداد با ۵۲۲ پرونده موافقت شده و تنها یک پرونده جذب در اولویت قرار نگرفته است.

دانشگاه صنعتی امیر کبیر در این بازه زمانی ۲۴۵ پرونده جذب استاد را ارائه کرده است که با ۲۴۵ پرونده موافقت شده و هیچ پرونده ای نبوده که در اولویت قرار نگیرد.

در همین زمینه دانشگاه تبریز در مجموع ۶۰۵ پرونده جذب اساتید را در این مدت ارائه کرده است که با ۶۰۲ پرونده موافقت شده و تنها ۳ پرونده در اولویت قرار نگرفته است.

دانشگاه علم و صنعت ایران در مجموع ۲۳۱ پرونده جذب اساتید را در این بازه زمانی ارائه کرده است که با ۲۲۹ پرونده موافقت شده و تنها ۲ پرونده در اولویت جذب قرار نگرفته است.

دانشگاه تربیت مدرس در مجموع ۳۳۳ پرونده جذب هیات علمی را ارائه کرده است که با ۳۳۳ پرونده موافقت شده و هیچ پرونده ای نبوده که در اولویت جذب قرار نگرفته باشد.

دانشگاه فردوسی مشهد، در مجموع ۴۷۹ پرونده جذب اساتید را در این بازه زمانی ارائه کرده است که با ۴۷۶ پرونده موافقت شده و تنها ۳ پرونده در اولویت جذب قرار نگرفته است.

همچنین دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، در مجموع ۱۸۹ پرونده جذب اساتید را ارائه کرده است که با ۱۸۸ پرونده موافقت شده و تنها ۱ پرونده در اولویت جذب قرار نگرفته است.

دانشگاه صنعتی شریف، در مجموع ۱۸۱ پرونده جذب اساتید را در این مدت ارائه کرده است که با ۱۷۹ پرونده موافقت شده و تنها ۲ پرونده در اولویت جذب قرار نگرفته است.

دانشگاه علامه طباطبایی، در مجموع ۲۳۷ پرونده جذب اساتید را در تاریخ های عنوان شده ارائه کرده است که با ۲۳۱ پرونده موافقت شده و ۶ پرونده در اولویت جذب قرار نگرفته است.

براساس نمودار ارائه شده بیشترین تعداد جذب اساتید بین دانشگاه های برتر، طی سال های ۹۲ الی ۹۶ مربوط به دانشگاه تهران با ۹۳۰ پرونده و کمترین تعداد نیز مربوط به دانشگاه صنعتی شریف با ۱۸۱ پرونده است.

همچنین آمار پرونده هایی که در اولویت قرار نگرفتند نیز دانشگاه تهران با ۱۰ پرونده و دانشگاه علامه با ۶ پرونده بیشترین میزان این بخش را دارد. اما در مقابل دانشگاه های اصفهان، امیرکبیر و تربیت مدرس مراکزی هستند که تمامی پرونده های جذب هیات علمی آنان در اولویت قرار گرفته است.

نمودار کلی پرونده های جذب اساتید دانشگاه های برتر از تاریخ یک شهریور ۹۲ الی ۱۱ آذر ۹۶

 

ردیف            دانشگاه          مجموع              در اولویت قرار گرفت               در اولویت قرار نگرفت     
۱ اصفهان            ۴۶۲                  ۴۶۲                    ۰
۲ صنعتی اصفهان            ۳۲۰                  ۳۱۹                    ۱
۳ شیراز            ۸۹۵                  ۸۹۳                    ۲
۴ تهران            ۹۳ ۰                  ۹۲۰                   ۱۰
۵ شهید بهشتی            ۵۲۳                  ۵۲۲                    ۱
۶ صنعتی امیرکبیر            ۲۴۵                  ۲۴۵                    ۰
۷ تبریز            ۶۰۵                  ۶۰۲                    ۳
۸ علم و صنعت ایران            ۲۳۱                  ۲۲۹                    ۲
۹ تربیت مدرس            ۳۳۳                  ۳۳۳                    ۰
۱۰ فردوسی مشهد            ۴۷۹                  ۴۷۶                    ۳
۱۱ خواجه نصیرالدین طوسی            ۱۸۹                  ۱۸۸                    ۱
۱۲ صنعتی شریف            ۱۸۱                  ۱۷۹                    ۲
۱۳ علامه طباطبایی           ۲۳۷                  ۲۳۱                    ۶
مجموع          ۵۶۳۰                ۵۵۹۹                   ۳۱
انتهای پیام/

نـظـرات