کـد خبـر : 13293
تـاریخ انتـشـار : ۰۶ دی ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۸:۴۰ ق.ظ
نسـخه چاپـی

مطالعه رابطه بین مهارت‌های ارتباطی با استرس شغلی خبرنگاران

مهارت‌های ارتباطی از ابزارهای مهم شغل خبرنگاری است که تأثیر مثبت آن در مدیریت ارتباطات اجتماعی بر کسی پوشیده نیست.

مطالعه رابطه بین مهارت‌های ارتباطی با استرس شغلی خبرنگاران

به گزارش خبرگزاری ایونا، مهارت‌های ارتباطی از ابزارهای مهم شغل خبرنگاری است که تأثیر مثبت آن در مدیریت ارتباطات اجتماعی بر کسی پوشیده نیست.

 

بر اساس مطالعات صورت گرفته، استرس شغلی نیز به عنوان یکی از معضل‌های محیط کار خبرنگاران، ضمن تهدید سلامتی افراد، منجر به کاهش بازدهی عملکرد آنان می‌شود.

 

بنابراین، بررسی این موضوع که سطح مهارت‌های ارتباطی خبرنگاران، چه رابطه‌ای با استرس شغلی آنان دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که پژوهش حاضربه آن پرداخته است؛ جامعه آماری پژوهش را خبرنگاران باشگاه خبرنگاران شهر تهران، تشکیل داد‌ه‌اند که به روش پیمایشی و به طور تمام شماری مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.

 

گردآوری اطلاعات به کمک پرسشنامه مهارت‌های ارتباطی کوئین‌دام و پرسشنامه استرس شغلی اچ اس ای، انجام شده و یافته‌ها نشان داده است که ضمن بالاتر بودن میانگین مجموع نمره‌های استرس شغلی خبرنگاران از حد متوسط و پس از آن مهارت‌های ارتباطی، بین دو متغیر رابطه‌ای از نوع همبستگی منفی وجود دارد. در نتیجه، هر‌چه سطح کلی مهارت‌های ارتباطی خبرنگاران بیشتر باشد، استرس شغلی کمتری را تجربه می‌کنند و برعکس.

 

 

انتهای پیام/

نـظـرات