کـد خبـر : 12434
تـاریخ انتـشـار : ۲۹ آذر ۱۳۹۶
سـاعـت انتـشـار : ۸:۴۵ ق.ظ
نسـخه چاپـی

نفرات برتر دانشکده دامپزشکی در جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران معرفی شدند

نفرات برتر دانشکده دامپزشکی در جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران معرفی شدند.

نفرات برتر دانشکده دامپزشکی در جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری ایونا، در بیست و ششمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران نفرات ذیل از دانشکده دامپزشکی به عنوان افراد برتر معرفی شدند:

۱- سرکار خانم دکتر گیتی کریم استاد محترم گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی به عنوان «پژوهشگر پیشکسوت نمونه»

۲- آقای دکتر تقی زهرایی صالحی استاد محترم گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی به عنوان «پژوهشگر برجسته»

۳- آقای دکتر علی طاهری میرقائد دانشیار محترم گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان به عنوان پژوهشگر « پژوهشگر نمونه»

۴-آقای دکتر هومن رحمتی هولاسو استادیار محترم گروه  بهداشت و بیماری‌های آبزیان به عنوان «پژوهشگر جوان نمونه»

۵- طرح دکتر علیرضا باهنر استاد محترم گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی به عنوان «طرح کاربردی نمونه»

۶- کتاب مسمومیت‌ها در دام‌های بزرگ تألیف دکتر تقی تقی پور بازرگانی و دکتر افشین رئوفی استادان محترم گروه‌بیماری‌های داخلی به عنوان «کتاب برگزیده گروه پزشکی و دامپزشکی»

۷- خانم ملیکا قلیچ پور دانشجوی محترم دوره PhD بهداشت آبزیان به عنوان «دانشجوی پژوهشگر نمونه مقطع دکتری»

۸- پایان نامه آقای دکتر سهراب احمدی‌وند دانش آموخته دوره PhD بهداشت آبزیان به عنوان «رساله نمونه مقطع دکتری»

انتهای پیام/

نـظـرات